Langstraat en Metropoolregio Eindhoven

Buitenlandse werknemers, voornamelijk uit landen in Midden en Oost-Europa, werken op plekken waar en momenten waarop ze niet veel in contact komen met Nederlanders. En, zeker als ze tijdelijk in Nederland zijn, wonen arbeidsmigranten vaak op plekken of via woonvormen die sociaal verkeer niet stimuleren. De laatste maanden is er wel weer veel aandacht voor het vraagstuk in de Brabantse media; daarin worden met name de huisvestingsproblemen besproken. Dat aspect zorgt ook bij bestuurders en beleidsmakers voor kopzorgen. Maar het vraagstuk omhelst meer.

Het PON onderzocht voor 24 Brabantse gemeenten in Midden en Zuid-Oost Brabant het arbeidsmigrantenvraagstuk via de thema’s wonen, werken, wonen en participatie. We gebruikten daarbij de onderzoeksaanpak 'de hele keten in beeld'. Zo analyseerden we naast het beleid van de gemeenten ondermeer de ervaringen en visies van 86 arbeidsmigranten, 18 bedrijven, 8 uitzendbureaus, 4 huisvesters/beheerder, 25 sleutelfiguren en 790 Brabanders.


Inmiddels is er ook op het niveau van de Provincie Noord-Brabant aandacht voor arbeidsmigranten. Op 20 april 2018 is de breed gedragen motie M61A Bestuursopdracht Arbeidsmigratie aangenomen. In het kader daarvan is Het PON gevraagd om een Brabantbrede inventarisatie van knelpunten die er bestaan als het gaat om het brede maatschappelijke vraagstuk arbeidsmigratie.Van zorg naar sturing: het arbeidsmigrantenvraagstuk in de metropoolregio Eindhoven

In opdracht van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) we in de 21 MRE-gemeenten onderzoek gedaan naar het vraagstuk rond arbeidsmigranten als het gaat om werken, wonen en participatie. Het doel van dit onderzoek is om ervaringen, ontwikkelingen en knelpunten van betrokken actoren in kaart te brengen en daarmee te verhelderen wat vanuit de lokale overheid nodig is. Via interviews, groepsgesprekken, documentenanalyse en een online vragenlijstonderzoek zijn daartoe 40 Poolse arbeidsmigranten, veertien bedrijven, vijf uitzendbureaus, drie huisvesters, 21 gemeenten, veertien sleutelfiguren, 790 inwoners van Brabant en 24 omwonenden bevraagd.


Dit onderzoek laat zien dat er in de MRE kennis, visie, ervaring en een samenwerkingsstructuur is ten aanzien van arbeidsmigratie. De vraag is echter of er echt sprake is van een gedeelde visie en urgentie. Het lijkt erop dat niet overal voldoende eigenaarschap wordt genomen en daadkracht wordt getoond. Dit rapport bevat concrete aanbevelingen die zowel beleidsmatig van aard zijn, de uitvoeringspraktijk betreffen en die gaan over communicatie en participatie.


Video over presentatie van het rapport 'Van zorg naar sturing'


Polen in de Langstraat

Het aantal Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat is in korte tijd sterk toegenomen en zal volgens prognoses de komende tijd nog blijven stijgen. Het is nog onduidelijk of en hoelang deze mensen in de regio zullen blijven, maar een aanzienlijk deel van de arbeidsmigranten heeft zich al voor langere tijd in de Langstraat gevestigd. Wij hebben een kwalitatieve verkenning uitgevoerd waarbij zowel Poolse arbeidsmigranten, bedrijven en uitzendbureaus in de Langstraat zijn geïnterviewd. Het onderzoek in de Langstraat laat zien dat betrokkenen vooral met elkaar om de tafel zouden moeten om het arbeidsmigrantenvraagstuk in goede banen te leiden.