Monitor Duurzame energievoorziening in Brabant

Om inzicht te krijgen in het draagvlak (houding- en gedrag) onder Brabanders voor energiebesparing en duurzame energie, voerden we onlangs de tweede meting uit van de monitor Duurzame Energievoorziening in Brabant. Na een nulmeting in 2016 zal er, naast deze meting, nog een eindmeting in 2020 plaatsvinden, zodat ontwikkelingen over deze periode inzichtelijk worden.

Brabanders ervaren de verandering van het klimaat als problematisch en het besef bestaat dat het gebruik van fossiele brandstoffen niet goed is voor natuur en milieu. In lijn hiermee vinden veel Brabanders vinden verduurzaming van de energievoorziening zinvol en nuttig. Wel zijn de meningen verdeeld over de vraag of dat op lokale, regionale of landelijke schaal moet gebeuren


Het rapport van de tweede meting zal binnenkort verschijnen, maar is op dit moment nog niet beschikbaar. Het rapport van de nulmeting in 2016 is wel in te zien, klik daarvoor op de button hieronder.


Actiebereidheid en investeringsbereidheid lijken gestegen, maar er zijn ook zorgen

Meer Brabanders geven aan bereid te zijn om met straat- en/of buurtbewoners duurzame energie op te wekken, ten opzichte van 2016. En daarbij geven minder Brabanders aan niet bereid te zijn om een bijdrage te leveren. Er is dus nog steeds veel (of wellicht meer) potentie voor een wijkgerichte aanpak. Tegelijkertijd geeft 40% van de Brabanders aan niet bereid te zijn om zelf direct een bijdrage te leveren en ook heeft 40% het geld niet (over) om te investeren in energiebesparing of duurzame energie.

We kunnen hieruit concluderen dat er een grote groep Brabanders is, die niet zonder meer mee kan en/of wil doen aan verduurzaming van de energievoorziening. We moeten ons afvragen wie deze mensen zijn en hoe we hen kunnen bereiken. Om deze problematiek aan te pakken zijn wij op dit moment, samen met de provincie Noord-Brabant, bezig met het opzetten van een pilot project. Dit project zet in op de energietransitie voor mensen met een smalle beurs. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die nu al hun rekeningen niet kunnen betalen, maar ook om mensen die geen ruimte over hebben om te investeren. Meer over energiearmoede en het pilotproject lees je verderop in het magazine!

Houding is niet hetzelfde als gedrag

Zetten we de bereidheid van Brabanders om te investeren en actie te ondernemen af tegen de algemene houding ten opzichte van energiebesparing en duurzame energie, dan zien we een verschil: de algemene houding is over het algemeen positiever dan de daadwerkelijke bereidheid. Algemene houding zegt dan ook niets over daadwerkelijk gedrag. Gedrag is toch een optelsom van motivatie, capaciteiten en gelegenheid.

Algemene duurzaamheidsoverwegingen lijken minder prioriteit te hebben zodra de opwekking van energie consequenties heeft voor de eigen (directe)leefomgeving. Zo zien we dat een meerderheid van de mensen er belang aan hecht dat de opwekking van energie zo min mogelijk hinder oplevert voor omwonenden. Ook vindt 74% van de Brabanders het (zeer)belangrijk dat het landschap zo min mogelijk verandert op plekken waar energie wordt opgewekt.

Brabanders hechten veel waarde aan betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid

Brabanders hechten veel waarde aan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid van de energievoorziening: meer dan 90% van de Brabanders vindt deze aspecten (zeer) belangrijk. Waar in 2016 duurzaamheidsoverwegingen naar voren komen in de prioritering van meest belangrijke aspecten, is dat anno 2018 iets minder het geval. In vergelijking met 2016 is de betaalbaarheid van energie nu hoger geprioriteerd. De beschikbaarheid van energie staat bij deze tweede meting wederom op één. De betaalbaarheid staat op twee en het voorkomen van schade aan natuur, milieu en klimaat staat op drie.