Ondanks zorgen ook veel positiviteit

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van het coronavirus in Brabant

Hoe denken Brabanders over het coronavirus? We voerden recent een onderzoek uit dat laat zien hoe Brabanders de aanwezigheid van het coronavirus ervaren. En hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. Het onderzoek wordt de komende tijd een aantal keer herhaald.

In totaal vulden 2.050 Brabanders (leden van het Brabantpanel en PanelClix) de vragenlijst van deze eerste meting in. Het veldwerk vond plaats van 31 maart tot en met 5 april 2020. De resultaten zijn representatief voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio.

Effecten op de persoonlijke situatie

Bijna twee derde van de Brabanders geeft aan zich bezorgd te voelen door de huidige situatie en 40% voelt zich machteloos. Tegelijkertijd voelt 37% zich rustig door de huidige situatie. Eén derde van de Brabanders is behoorlijk aangedaan door de huidige situatie, een kwart is niet tot een beetje aangedaan. Het merendeel van de respondenten (variërend van 82% tot 95%) geeft aan zich goed te kunnen redden bij hun dagelijkse bezigheden en geen hulp nodig te hebben. Van de bevraagde Brabanders met kinderen, geeft 43% aan dat de opvang en/of het thuisonderwijs van hun kinderen goed te doen is. 18% van hen geeft aan het wél zwaar te vinden. Van de bevraagde Brabanders die in loondienst werken, geeft 80% aan hun werk op dit moment nog te kunnen doen. De helft van deze groep doet dat op hun (vaste) werklocatie en de andere helft doet dit (grotendeels) vanuit huis.

Beleving van de maatregelen

Vrijwel iedereen geeft aan dat de adviezen en maatregelen voor hen duidelijk zijn en de overgrote meerderheid volgt de adviezen en maatregelen altijd of meestal op. Met name het geen handen schudden, vermijden van openbaar vervoer, alleen de huisarts bellen bij ernstige klachten en verergering van klachten, bezoek aan kwetsbare personen en thuisblijven als 1 van de huisgenoten koorts heeft wordt het vaakst altijd gedaan (85% of meer doet dit altijd). Het 1,5 meter afstand van elkaar houden wordt door 66% van de respondenten altijd gedaan, 33% doet dit meestal. Het zoveel mogelijk thuiswerken wordt door 7% meestal niet tot nooit gedaan. Dit kan komen doordat zij in een cruciale sector werken of werk doen waarbij thuiswerk niet mogelijk is.

Zorgen over het virus

We vroegen respondenten in hoeverre zij zich op dit moment zorgen maken over een aantal zaken die spelen vanwege het coronavirus. De meeste mensen maken zich zorgen over de economische gevolgen van de crisis (46% veel zorgen), ouderen en kwetsbare groepen (35%) en de zorg en hulp in ziekenhuizen (30%). 12% van de respondenten maakt zich veel zorgen over de eigen lichamelijke gezondheid of die van gezinsleden en 9% over

De 'Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus' werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Met deze monitor doen we onderzoek naar hoe Brabanders de aanwezigheid van het virus, de maatregelen die daartegen genomen worden en de gevolgen daarvan ervaren. Om gevolgen over de tijd te kunnen peilen, herhalen we de meting meerdere keren. De opzet en inhoud van de vragenlijst is afgestemd in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse veiligheidsregio’s. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met diverse gemeenten in Brabant die rond deze tijd ook via hun eigen panels van inwoners een soortgelijk onderzoek uitzetten. Een deel van de vragen is door gemeenten ook overgenomen in hun eigen onderzoeken, voor een deel hebben zij vragen toegevoegd over de lokale situatie.

de eigen mentale gezondheid. 12% maakt zich veel zorgen over hun werksituatie en 11% over hun financiële situatie. De minste zorgen maken respondenten zich over de voorraad in supermarkten (5% veel zorgen).

Positieve gevolgen van corona

De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen. We hebben gevraagd welke positieve gevolgen mensen ervaren in deze tijd en of er maatschappelijke initiatieven zijn waaraan zij een bijdrage leveren. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij de schonere lucht (61%) en de initiatieven die ontstaan zijn om anderen te helpen (53%) als positief ervaren in deze tijd. Ook het feit dat er minder files zijn en de tijd die men heeft voor bezinning worden door veel respondenten als positief aangemerkt. Diverse respondenten geven aan nu vaker boodschappen te doen voor anderen en wat vaker een oogje in zeil te houden/ een praatje te maken om eenzaamheid tegen te gaan.

image

Kijk voor meer informatie over het hele project op www.brabant.nl/corona of kijk op de projectpagina van onze eigen website