Veranderende Kracht van Brabant

Onderzoek naar veerkracht & actiebereidheid in een bijzondere tijd

We leven in een bijzondere tijd. De veerkracht van de samenleving wordt door de coronapandemie flink op de proef gesteld. Maar ook bijvoorbeeld de stikstofcrisis en energietransitie doen een beroep op de veerkracht van mensen en gemeenschappen. Het is daarom relevant om te weten hoe het nu staat met de Brabantse veerkracht. Is die anders dan in vorige jaren? Kennis over de veranderende kracht van Brabant helpt bestuurders en beleidsmakers om in te spelen op de dynamiek in de Brabantse samenleving.

Onderzoek naar veerkracht

Veerkracht bestaat uit twee componenten. Redzaamheid is het vermogen van mensen om met veranderingen om te gaan en is de kern van veerkracht. Daarnaast hebben mensen in meer of mindere mate toegang tot verschillende hulpbronnen die hen in staat stellen om met veranderingen om te gaan. We onderscheiden daarbij persoonlijke hulpbronnen, sociale hulpbronnen en omgevingshulpbronnen.

In de Brabantse Veerkrachtmonitor 2020 hebben we als het ware een foto gemaakt van deze verschillende componenten van veerkracht in Brabant. In het najaar van 2020 hebben we met een grootschalig populatieonderzoek data verzameld over de redzaamheid en toegang tot persoonlijke en sociale hulpbronnen van ruim 10.000 Brabanders. De omgevingshulpbronnen zijn in beeld gebracht met bestaande data uit bijvoorbeeld de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. De resultaten hebben we naast de foto van 2017 gelegd, om te onderzoeken of veerkracht over de tijd is veranderd.

Afnemende veerkracht in Brabant

De resultaten van het onderzoek laten zien dat tussen 2017 en 2020 de veerkracht in Brabant is afgenomen. Inwoners zijn minder redzaam, hebben minder vertrouwen in elkaar, participeren minder en hebben vaker contact met hulpverleners. Terwijl die veerkracht juist nu belangrijk is. Niet alleen vanwege de directe impact van de coronacrisis, ook voor de langere termijn als het gaat om voortgaande transities naar een duurzamere samenleving zoals een duurzaam energie- en voedselsysteem.

Figuur: Redzaamheid in Brabant in 2017 en 2020

Omgeving als mogelijkmaker

Het is belangrijk om te realiseren dat zowel in de grote stad als op het platteland redzame, deels redzame en niet redzame mensen wonen, als ook mensen met een groot of klein sociaal netwerk, gezonde en ongezonde mensen die al dan niet participeren in verenigingen, als vrijwilliger of zich inzetten als mantelzorger. Verschillen in redzaamheid van mensen en de toegang die ze hebben tot persoonlijke en sociale hulpbronnen komen namelijk overal en vergelijkbaar voor. De omgeving fungeert als een ‘mogelijkmaker’, oftewel de omgeving biedt ruimte om het menselijk en sociaal kapitaal te ontwikkelen en te onderhouden. Zo draagt bijvoorbeeld het hebben van een prettige woonomgeving bij aan het geluksgevoel van mensen en biedt de aanwezigheid van voldoende ontmoetingsplekken de ruimte om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Daarentegen kan een clustering van achterstanden in de omgeving juist belemmerend werken in de ontwikkeling van het menselijk en sociaal kapitaal.

Sterkste dynamiek in veerkracht in middelgrote gemeenten

Overall gezien doet iedere plek ertoe wat betreft veerkracht. Als we echter plekken met zichzelf vergelijken over de tijd dan wordt de dynamiek in veerkracht van de plekken zichtbaar. Tussen 2017 en 2020 hebben vooral de gemeenten Uden, Waalwijk, Altena, Meierijstad, Oss en Breda te maken gehad met de grootste positieve en negatieve veranderingen op verschillende elementen van veerkracht.

Het belang van inzicht in actiebereidheid

Vaak wordt er verondersteld dat veerkrachtige mensen voorop zullen lopen in de transitie naar een duurzamere samenleving en dat ze overheden kunnen helpen om hun doelen te behalen. Maar veerkracht alleen is niet voldoende. Mensen moeten ook een bepaald belang of noodzaak voelen om zich ergens voor in te zetten. Het is zelfs zo dat wanneer veerkrachtige mensen het niet eens zijn met de visie of het beleid van de overheid, zij zich hier eerder tegen zullen verzetten, gebruik makende van hun zelf organiserend vermogen en mondigheid. Het is daarom belangrijk om naast de veerkracht, ook inzicht te krijgen in de actiebereidheid van Brabanders ten aanzien van maatschappelijke thema’s waar we als samenleving voor aan de lat staan. Duurzaamheidstransities vragen aanpassing van het gedrag en leefstijl van burgers. Of mensen ook daadwerkelijk mee zullen bewegen en in welke mate, hangt af van de mate waarin men zich betrokken voelt bij en verantwoordelijk voelt voor de situatie. In het populatieonderzoek hebben we Brabanders daarom gevraagd naar hun betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en actiebereidheid op verschillende maatschappelijke thema’s: wateroverlast & verdroging, voedselsysteem, energietransitie, biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit. Een grote meerderheid van de Brabanders vindt het belangrijk dat er in de samenleving aandacht is voor de maatschappelijke thema’s. En een relatief groot deel daarvan voelt zich ook nog eens verantwoordelijk om zich ervoor in te zetten of heeft dat de afgelopen 12 maanden al gedaan.

Figuur: Aandeel Brabanders dat het belangrijk vindt dat er aandachtis in de samenleving voor verschillende thema’s en het aandeel dat zichverantwoordelijk voelt voor die thema’s in 2020

Figuur: Actiebereidheid van Brabanders op maatschappelijke thema’s in 2020

Er is echter ook een groep Brabanders die bovengenoemde thema’s wel belangrijk vindt, maar de verantwoordelijkheid voor actie buiten zichzelf legt. Ook is er een relatief grote groep Brabanders die niet bereid is om zich in te zetten. Vooral op de thema’s water en energietransitie leggen Brabanders de verantwoordelijkheid voor actie buiten zichzelf en zien we een relatief grote groep inwoners die niet bereid zijn om zich in te zetten, namelijk 24% voor de wateropgave en 27% voor de energietransitie.

De impact van de coronapandemie

In hoeverre hangen de veranderingen in de veerkracht van Brabant samen met de coronacrisis en de maatregelen die getroffen zijn om de pandemie in te dammen? Dat is de hamvraag die iedereen graag beantwoord ziet. Het is duidelijk dat deze bijzondere tijd een enorm beroep doet op de redzaamheid van mensen en dat de getroffen maatregelen invloed hebben op de persoonlijke en sociale hulpbronnen. Het is op dit moment alleen nog niet exact te duiden of de afname die we zien in redzaamheid tussen 2017 en 2020 veroorzaakt is door de impact van corona (conjunctureel) of dat het een ontwikkeling van de afgelopen drie jaar is (structureel). De oorzaak van de daling is voor nu wellicht ook niet het belangrijkste gegeven, maar juist dat de lage redzaamheid de huidige stand van zaken betreft. Een uitgangspositie die zorgelijk is in een tijd waarin de samenleving nog niet aan het herstellen is van de crisis, maar zich er nog middenin bevindt.

Wil je meer informatie over de Brabantse Veerkrachtmonitor 2020? Neem contact op met Ellen Dingemans