Brede welvaart werkt!

Wat is Brede welvaart? En waarom is het zo belangrijk om hierop te sturen? Je leest hier alles over in deze korte introductie door Joks Janssen, adviseur bij Het PON & Telos en Professor of Practice bij Tilburg University.

Bekijk video: brede welvaart in 2 minuten

In de afgelopen maanden zijn in de landelijke media veel discussies gevoerd over gezondheid versus economie. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat de economie forse klappen kreeg als gevolg van de coronamaatregelen. Maar als de coronacrisis ons iets duidelijk maakt is dat gezondheid en economie niet tegengesteld zijn aan elkaar, maar in elkaars verlengde liggen. Zonder een goede gezondheid en mentaal welbevinden van mensen, geen florerende economie.

Bij brede welvaart gaat het niet om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar om het welzijn en welbevinden van de bevolking

Dr. Ir. Joks Janssen senior adviseur-onderzoeker bij Het PON & Telos & Professor of Practice bij Tilburg University

Joks werkt als senior adviseur-onderzoeker bij Het PON & Telos en is als Professor of Practice verbonden aan Tilburg University en de Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de regio’. Op het (k)raakvlak van wetenschap en praktijk voelt hij zich thuis en organiseert graag ‘doorwaadbare plaatsen’ waar beide werelden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zijn inhoudelijke expertise bevindt zich op het terrein van (regionaal) ruimtelijke ordening, duurzame gebiedsontwikkeling en cultuurhistorie. In zijn huidige onderzoeks- en advieswerk concentreert Joks zich vooral op de vraag hoe de grote duurzaamheidstransities (water, energie en landbouw/voedsel) de brede welvaart in regio’s kan verbeteren.

Leestip:

Brede welvaart voor dummies

‘Groei moet weer een middel worden, geen doel, zoals nu’, ´Maak welzijn belangrijker dan welvaart’, ‘Zuidwest-Drenthe in trek bij mensen uit de Randstad’…Zomaar enkele krantenkoppen waaruit blijkt dat menigeen verder kijkt dan economische groei, geld verdienen en grootstedelijke dynamiek. Alle reden om stil te staan bij het begrip en de achtergrond ervan. Wat houdt ‘brede welvaart’ precies in? In dit AO-boekje (Actuele Onderwerpen) leggen hoogleraren Gert-Jan Hospers en Joks Janssen in duidelijke taal uit wat brede welvaart is en wat het kan betekenen voor burgers, beleidsmakers en bedrijven.

image

Dat is zeker het geval als je gezondheid breder definieert dan enkel fysieke gezondheid, zoals in het begrip ‘positieve gezondheid’ tot uitdrukking komt. Dat omvat ook kwaliteit van leven, mentale gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving en ‘meedoen’. Gelukkig zien we dat de regering er alles aan doet om een sociaal vangnet te creëren voor ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit sociale vangnet draagt in belangrijke mate bij aan de bescherming van de (positieve) gezondheid van de bevolking.

Een Brede welvaartsbril opzetten

Wie op deze manier naar de relatie tussen gezondheid en economie kijkt, zet – zonder het zelf misschien te weten - een brede welvaartsbril op. Bij brede welvaart gaat het namelijk niet langer om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar om het welzijn en welbevinden van de bevolking. En dat betekent naast aandacht voor economie ook veel oog voor sociale en ecologische doelen. Werk en inkomen worden niet langer beschouwd als zaligmakend voor geluk. Gezondheid, gemeenschapszin en de natuurlijke omgeving tellen ook mee. Sinds de financieel-economische crisis van 2008 is het brede welvaartsbegrip bezig aan een gestage opmars in beleidsmatige en bestuurlijke kringen. Bekend is het rapport dat Nobelprijswinnaar en econoom Joseph Stiglitz en anderen in 2009 uitbrachten over het meten van economische groei en sociale vooruitgang.

Dat rapport bracht een discussie op gang over de tekortkomingen van het bruto binnenlands product (bbp) als belangrijkste indicator van welvaart. Het bbp gaat over de hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten. Meer productie suggereert dan meer welvaart. Maar met die conclusie moeten we voorzichtig zijn. Dat wist Robert F. Kennedy al, getuige zijn veel geciteerde uitspraak tijdens een lezing op de Universiteit van Kansas in 1968: ‘GDP measures everything in short, except that which makes life worthwile.’ Dat is een krachtige samenvatting van waar de discussie over gaat: het bbp als richtsnoer voor beleid kent zijn beperkingen. Die zijn er vooral in gelegen dat het bbp weliswaar iets zegt over hoe het met de economie van een land (of regio) gaat, maar dat die invalshoek te beperkt is om de sociale en ecologische vooruitgang in beeld te brengen.

Sinds de financieel-economische crisis van 2008 is het brede welvaartsbegrip bezig aan een gestage opmars in beleidsmatige en bestuurlijke kringen

Recht doen aan wat mensen van waarde vinden

Een brede kijk op welvaart is nodig om beter recht te kunnen doen aan wat mensen van waarde vinden. Welvaart in brede zin gaat immers over de mogelijkheden van mensen om een leven te leiden dat ze positief waarderen. Met de verbreding van het welvaartsbegrip wordt er automatisch aandacht gevraagd voor de omstandigheden waarin mensen leven. In het verlengde daarvan is er groeiende behoefte aan informatie die inzicht geeft in die omstandigheden. Daarbij gaat het zowel om feitelijke informatie over die omstandigheden (welzijn) alsook om de waardering van mensen van die omstandigheden (welbevinden). Het CBS heeft in 2018 daarom op verzoek van de Tweede Kamer voor het eerst de Monitor Brede Welvaart uitgevoerd. In 2019 is de tweede editie verschenen waarin tevens verdere integratie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) heeft plaatsgevonden.

Wetenschappers vragen ook aandacht voor de regionale component. Want brede welvaart gaat over wat mensen van waarde vinden, en dan zijn regionale (f)actoren van groot belang.

Aandacht voor regionale (f)actoren

Brede welvaart wordt door het CBS gedefinieerd als ‘onze huidige kwaliteit van leven én de mate waarin deze ten koste gaat van die van generaties na ons of mensen uit andere delen van de wereld’. Daarmee refereert het CBS aan het beroemde Brundtland-rapport (1987) waarin het begrip ‘duurzaamheid’ werd gemunt. Zo bezien is brede welvaart nieuwe taal voor een al wat ouder verhaal over duurzame ontwikkeling. Aansluitend bij deze inhoudelijke verbreding van het begrip, vragen wetenschappers ook aandacht voor de regionale component. Aangezien brede welvaart gaat over wat mensen van waarde vinden, zijn regionale (f)actoren immers van groot belang. Ons geluk en ons welzijn wordt immers sterk bepaald door waar (en hoe) we wonen, en door de mogelijkheden die onze directe omgeving biedt voor werk, school, ontspanning en sociale interactie. Het gaat, kortweg, om de kwaliteit van leven én van de leefomgeving.

Daarvan geeft het Rijk zich ook rekenschap. Met behulp van zogenaamde 'Regio Deals' werkt ze met andere overheden en partijen samen om de brede welvaart in regio’s te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is regionaal maatwerk. Stond het economisch beleid van het Rijk lange tijd in het teken van het versterken van de economische concurrentiekracht van kansrijke regio’s, door de verbreding van het welvaartsbegrip groeit de aandacht voor minder kansrijke gebieden. Brede welvaart zorgt ervoor dat naast ‘efficiency’ ook ‘equity’ in de regionaal-economische vergelijking wordt betrokken. Dat is winst. Omgekeerd biedt het brede welvaartsbegrip individuele regio’s ook een bril waarmee ze beter zicht krijgen op de onderlinge samenhang tussen het economisch, sociaal en ecologisch ‘kapitaal’ van stad en land. Verschillende regio’s, zoals Brainport Eindhoven en de provincie Friesland, omarmen brede welvaart als wenkend perspectief en zijn inmiddels aan de slag met monitoring.

Wethouder Economie en Brainport gemeente Eindhoven

Stijn Steenbakkers

Over Brede welvaart in Brainport gesproken...

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers vertelt verderop in dit magazine vol vuur over brede welvaart als startpunt voor zijn portefeuille economie, innovatie, onderwijs en sport. Waarom gelijke kansen voor iedereen belangrijk is en hoe een burgertop bijdraagt aan de brede welvaartsontwikkeling van Eindhoven en het hele brainportgebied.

Academische Werkplaats 'Brede Welvaart in de regio'

Het regionaal enthousiasme ten spijt ontbreekt het in de meeste gevallen nog wel aan handelingsperspectief. Regio’s worstelen met de operationalisering van het brede welvaartsbegrip. Om meer grip te krijgen op wat brede welvaart voor regio’s kan betekenen, is het PON & Telos samen met Tilburg University een Academische Werkplaats gestart. In de werkplaats zoeken we naar antwoord op vragen zoals wat nodig is om de brede welvaart van regio’s te verbeteren, hoe je van monitoring tot beleidsinterventies komt, hoe te (be)sturen op brede welvaart in alle fasen van de beleidscyclus, en aan welke ‘knoppen’ bestuurders en beleidsmakers kunnen draaien. We vertalen het brede welvaartsconcept naar de lokale en regionale werkvloer. Samen met partners uit de praktijk (zoals overheden, woningcorporaties en bedrijven) ontwikkelen we kennis over hoe brede welvaart werkt in de regio.

In de Academische Werkplaats 'Brede welvaart in de regio' van Het PON & Telos en Tilburg University vertalen we het brede welvaartsconcept naar de lokale en regionale werkvloer

Save the Date: officiële lancering van de Werkplaats

Op vrijdag 1 oktober vindt de officiële lancering van de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ plaats. In een afwisselend, twee uur durend programma met gasten uit wetenschap en praktijk, staan we stil bij de vraag wat nodig is om de brede welvaart van regio’s te versterken. Hoe kunnen spelers in de regio – overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners – werk maken van brede welvaartsontwikkeling? Ben je actief in de regio en streef je naar een sociaal veerkrachtiger en duurzamer economie, dan mag je deze bijeenkomst niet missen!

Wil je meer weten over Brede welvaart? Neem contact op met Joks Janssen