Van Werk naar Werk

In 2020 luidt de coronacrisis vanwege lockdowns een zware tijd in voor de horeca en de contractcatering. Verschillende bedrijven in Noordoost-Brabant maakten zich zorgen om hun personeel. Na in veel gevallen lange dienstverbanden moesten zij mensen gaan ontslaan. Voor de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant reden om in brede samenwerking te starten met de pilot ‘van werk naar werk’.

Door Mirjam Smulders

Samen met Tilburg University monitorden we de pilot. We voerden gesprekken met deelnemers en coaches en onderzochten de samenwerking tussen partijen als UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties en gemeenten.

De meerderheid van de deelnemers aan de pilot heeft aan het einde van de pilotperiode nieuw werk gevonden

Drs. Mirjam Smulders senior adviseur-onderzoeker bij Het PON & Telos

Het werk van Mirjam focust zich met name op de complexe samenwerkingsprocessen tussen burgers, ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overige maatschappelijke organisaties. Ze deelt kennis en verbindt partijen met elkaar die elkaar niet zomaar gevonden zouden hebben. Het zoeken naar nieuwe manieren om mensen te bewegen anders te laten denken komt ook tot uitdrukking in haar bijdragen aan het Midpoint Center for Social Innovation en aan de European Social Innovation Week. Ze verbindt haar ervaring aan nieuwe maatschappelijke opgaven als arbeidsmigratie, gezonde leefomgeving en digitalisering.

Lees ook het meest recente blog van Mirjam: Agenda van hoop: Mazzucato inspireert!

Mooi resultaat

De meerderheid van de deelnemers aan de pilot heeft aan het einde van de pilotperiode nieuw werk gevonden. Dat is natuurlijk een heel mooi resultaat. Met individuele maatwerkondersteuning die als zeer prettig werd ervaren, zijn de deelnemers goed geholpen. Naast coaching bestond de ondersteuning bijvoorbeeld uit talentenscans, loopbaantesten of het versterken van de sollicitatievaardigheden. Of deze mensen zonder de ondersteuning ook werk zouden hebben gevonden en wat de duurzaamheid van de nieuwe baan is, kunnen we op basis van de monitoring van de pilot nog niet zeggen. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig.

Vernieuwende samenwerking

Opdrachtgever van de monitoring - Noordoost-Brabant Werkt! - neemt de lessen uit het onderzoek mee naar het Regionaal Mobiliteits Team. Het vroegtijdig ondersteunen van met ontslag bedreigde werknemers en de intensieve begeleiding worden door betrokkenen in de regio gezien als een belangrijke vernieuwing en kracht van de pilot. Daarnaast wordt de samenwerking in de regio als vernieuwend ervaren: gemeenten zitten bijvoorbeeld normaal niet aan tafel in het stadium van werkloosheidspreventie en ook voor het UWV is dit een vroeger instapmoment dan normaal. Volgens de betrokkenen zitten strategie, tactiek én uitvoering in een evenwichtige samenstelling bij elkaar, waardoor men elkaar ook beter leert kennen, samen meer voor elkaar krijgt, elkaar kan aanspreken op zaken en open staat voor wijzigingen en verbeteringen.

De aandacht in de pilot was gericht op het ‘doen’, het oplossen van problemen. Er is dan ook vooral op operationeel niveau samengewerkt. Dat wil zeggen: in de uitvoering en niet zozeer op bestuurs-of directieniveau. Zo hebben gemeenten en het UWV bijvoorbeeld samen de intakekant opgepakt. Registratie en AVG zorgden voor uitdagingen, maar de partijen hebben daar samen een weg in gevonden. Samenwerken met partijen in de praktijk heeft de samenwerking verbeterd en tevens blootgelegd waar de moeilijkheden zitten.

Samenwerken met partijen in de praktijk heeft de samenwerking verbeterd en tevens blootgelegd waar de moeilijkheden zitten.

Bouwstenen voor een regionale infrastructuur

De bouwstenen voor een regionale infrastructuur en de reflectie op de pilot zijn vooral gericht op de strategische keuzes. Zo gaan de regionale partijen bepalen of een ‘Huis van Werk’ een wenselijke stip aan de horizon is en of een 'rapid response service' zoals de crisisaanpak in de pilot een functionaliteit van dit huis kan worden. Het rapport biedt bouwstenen voor hun overwegingen.

Meer lezen?

image

Publicatie

Lees het volledige onderzoek in de publicatie 'Van Werk naar Werk in de contractcatering in Noordoost-Brabant'

Interview

Lees een interview met hoogleraren Irmgard Borghouts en Charissa Freese over structurele veranderingen in de arbeidsmarkt

image

Wil je meer weten over dit project of over dit onderwerp? Neem contact op met Mirjam Smulders